sobota, 15 grudzień 2018 r.
Znaleziono wiadomości: 1, pokazano

Zasady udzielania informacji publicznej w KM PSP w Gorzowie Wlkp.

Zasady udzielania informacji publicznej w KM PSP w Gorzowie Wlkp.

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje
w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje KM PSP w Gorzowie Wlkp. uniemożliwiają udostępnianie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

1.    Wniosek

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie:

-           osobiście w siedzibie KM PSP w Gorzowie Wlkp.

-           pocztą na adres KM PSP ul. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

-           drogą mailową na adres: sekretariat@strazgorzow.pl .

Przyjęcie wniosku w tej formie uważa się wtedy, gdy wnioskujący otrzymał potwierdzenie
na adres e-mail, z którego wysyłał.

Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej winien zawierać określenie:

1.      przedmiotu wniosku,

2.      sposobu i formy udostępniania informacji publicznej,

3.      danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób
i w formie wskazanej we wniosku.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

2.    Forma załatwienia

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1.      udostępnianie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2.      decyzja administracyjna o odmowie udostępniania informacji publicznej,

3.      decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnianie informacji publicznej.

 

3.    Termin załatwienia

 

1.      Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2.      W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym
w pkt 1., Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.

 

4.    Opłaty

Jeżeli w wniosku udostępniania informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Ostatnie zmiany:
Dodał(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/12/2016 08:18
Ostatnio zmienił(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/12/2016 08:18
Opublikował(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/12/2016 08:18
Tekst wyświetlony: 0 razy.