sobota, 15 grudzień 2018 r.
Znaleziono wiadomości: 1, pokazano

Rekrutacja do służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 603), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną
i psychiczną do pełnienia tej służby.

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP, w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w PSP, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

 2. test sprawności fizycznej;

 3. rozmowa kwalifikacyjna;

 4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 1. test wiedzy;

 2. test kompetencyjny;

 3. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

 4. sprawdzian z pływania.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej PSP oraz na tablicy ogłoszeniowej.

Informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby przygotowawczej w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.

Szczegółowe informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone zostały
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 30). [Patrz tabela poniżej]

 

Nazwa pliku

Data publikacji

Rozmiar

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U..pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016, poz. 30 )

16-05-11

253.1KB

pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Art. 28 ustwy o PSP - Służba w Państwowej Straży Pożarnej

Art. 28 ustawy o PSP - Służba w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)

16-05-11

193.48KB

pobierz plik: Art. 28 ustawy o PSP - Służba w Państwowej Straży Pożarnej

II. SŁUŻBA KANDYDACKA.

Drugą z możliwości podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest podjęcie nauki w szkole pożarniczej, w systemie dziennym, w ramach służby kandydackiej, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia (egzamin).

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.


O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

 1. świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

 2. świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim, oraz

 3. odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

 4. nie byli karani sądownie,

 5. złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

 6. złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.


Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna - test sprawnościowy.


Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.


Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 • Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

III. PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być również zatrudniani pracownicy cywilni.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1111 ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy
w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny,
z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.

Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej
w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia
o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.

Ostatnie zmiany:
Dodał(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 08/02/2013 21:48
Ostatnio zmienił(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 08/02/2013 21:48
Opublikował(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 08/02/2013 21:48
Tekst wyświetlony: 0 razy.